GENERATION WOW – ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE


1. Algemeen

Je bezoekt de website www.generationwow.be (hierna: ‘Generation WOW-website’), eigendom van

Generation WOW bv (hierna: ‘Generation WOW’), met maatschappelijke zetel te Vaderlandstraat

112, 9000 Gent, en met ondernemingsnummer 0781.379.639.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer je gebruik maakt van de Generation

WOW-website. Door gebruik te maken van de Generation WOW-website, stem je in met deze

algemene voorwaarden en verbind je je ertoe deze algemene voorwaarden na te leven en te

aanvaarden. Ben je minderjarig, dan dien je deze overeenkomst samen te lezen met je ouder(s) of

voogd en hun akkoord te vragen om deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

2. Gebruik van de Generation WOW-website

2.1. Je verbindt je ertoe de Generation WOW-website niet te gebruiken:

(a) om inhoud of informatie op te geven, door te geven, te verzenden of op enige andere

manier beschikbaar te stellen die onwettig, beledigend, bedreigend, racistisch, hatelijk,

smadelijk, lasterlijk, vulgair, aanstootgevend of schadelijk is ten opzichte van Generation

WOW en/of derden;

(b) om de Generation WOW-website of de daarmee verbonden diensten, producten, software,

netwerking, toegang en andere producten en diensten niet overmatig of onrechtmatig te

belasten, te belemmeren of op enige andere manier de werking ervan te verstoren.

2.2. Je bevestigt en verklaart de Generation WOW-website in elk geval te gebruiken in

overeenstemming met deze algemene voorwaarden en aanvaardt dat je verantwoordelijk en

aansprakelijk bent voor elk gebruik van de Generation WOW-website, voor welk doeleinde dan

ook (bijv. het verrichten van een transactie en/of plaatsen van een bestelling op of via de

Generation WOW-website).

2.3. Je dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software

te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de Generation WOW-website. Je dient

tevens over een voldoende adequate en recente antivirus-, antispyware- en firewall-bescherming

te beschikken op jouw systemen.

3. Intellectuele Eigendom

3.1. De Generation WOW-website kan informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten,

videomateriaal, databanken, merken, handelsnamen, domeinnamen en andere materialen en

gegevens bevatten van Generation WOW en van derden, die door (intellectuele)

(eigendoms)rechten zijn beschermd. Je erkent deze rechten en je verbindt je ertoe om geen

gebruik te maken van deze materialen en gegevens op een manier die een inbreuk uitmaakt op

voormelde rechten van Generation WOW of van derden.

3.2. Niets in deze algemene voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of

licentie van of met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van Generation WOW of

haar licentiegevers aan jou.

4. Privacy

Op de Generation WOW-website is een privacyverklaring van toepassing. Je kan deze

privacyverklaring hier terugvinden.

5. Aansprakelijkheid

5.1. De Generation WOW-website wordt steeds in de toestand ‘zoals ze is’ aangeboden door

Generation WOW. Generation WOW heeft hieromtrent enkel een inspanningsverbintenis. De

Generation WOW-website wordt op eigen risico gebruikt, zonder dat Generation WOW

daaromtrent enige garanties of resultaten verleent, expliciet noch impliciet. Slechts in

rechtsgebieden waar geen beroep kan worden gedaan op uitsluiting of beperking van een

garantie, zal die bepaalde garantie niet worden uitgesloten of beperkt en zal de garantie van

Generation WOW uitgesloten, dan wel beperkt worden tot de minimale plicht die door de

toepasselijke wet wordt opgelegd.

5.2. Generation WOW kan niet waarborgen dat de Generation WOW-website, geheel of gedeeltelijk,

tijdelijk of permanent, zonder gebreken zal zijn en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid

worden gehouden voor fouten, gebreken, onvolledigheden, onjuistheden of andere

onvolkomenheden van de Generation WOW-website. Generation WOW kan ook niet worden

verplicht tot enig herstel van de Generation WOW-website of een gedeelte ervan.

5.3. Generation WOW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele,

punitieve en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik

van de Generation WOW-website met inbegrip van alle producten en diensten die via de

Generation WOW-website zijn geleverd. Slechts in rechtsgebieden waar geen beroep kan

worden gedaan op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele

schade, zal de aansprakelijkheid van Generation WOW worden beperkt tot de maximale

uitsluiting zoals die wettelijk is toegelaten.

5.4. De Generation WOW-website kan hyperlinks naar andere websites, applicaties of webpagina’s

van derden bevatten of daar op enigerlei wijze naar verwijzen. Generation WOW heeft geen

zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites, applicaties of

webpagina’s en is in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud of

kenmerken ervan en levert in dit verband geen enkele garantie. Het plaatsen van links op de

Generation WOW-website houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de

inhoud van deze websites, applicaties of webpagina’s door Generation WOW.

5.5. Indien de systemen van Generation WOW en/of deze van haar partners, dienstverleners,

leveranciers en/of van andere gebruikers of bezoekers van de Generation WOW-website schade

zou lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden door jouw

gebruik van de Generation WOW-website, ben je integraal en onbeperkt aansprakelijk ten

aanzien van Generation WOW en zal je deze integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en

(gerechts- en advocaten-)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden, met inbegrip van

partners, dienstverleners, leveranciers en klanten of gebruikers van de Generation WOW-website

die hierdoor schade zouden lijden.

5.6. De informatie op de Generation WOW-website is van algemene aard en indicatief, is niet

aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan nooit als een persoonlijk advies

of contractuele verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot

schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met Generation WOW. De informatie op

de Generation WOW-website, met inbegrip van de informatie over de te koop aangeboden

producten of diensten, is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige

garanties worden geleverd. Het gebruik van de Generation WOW-website en van de erin

opgenomen informatie gebeurt uitsluitend op jouw eigen risico en verantwoordelijkheid.

5.7. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Generation WOW zowel voor directe als indirecte

schade beperkt tot het laagste van volgende bedragen:

(a) het bedrag aangerekend aan jou als (gebeurlijke) klant voor de aankoop van producten

en/of de levering van diensten via de Generation WOW-website;

(b) de vergoedingen die door Generation WOW in het kader van de overeenkomst met jou

werden ontvangen voor of i.v.m. de (online) verkoop van producten of diensten; en/of

(c) het bedrag waarvoor Generation WOW verzekerd is bij haar BA-verzekeraar, met de

maxima per schadeoorzaak zoals bepaald in haar relevante BA-verzekeringspolissen.

6. Wijziging of beëindiging van de Generation WOW-website

Generation WOW heeft het recht om te allen tijde de Generation WOW-website geheel of gedeeltelijk

op te schorten, te verwijderen, stop te zetten, te beperken of te wijzigen en dit ten opzichte van één,

meerdere of alle bezoekers. Generation WOW kan dit beslissen zonder kennisgeving en zonder

opgave van reden. Je kan Generation WOW op geen enkele manier aansprakelijk of in gebreke

stellen voor een dergelijke beslissing.

7. Klachten

Klachten voortvloeiend uit het gebruik van deze website of de toepassing van deze algemene

voorwaarden kan je rapporteren aan Generation WOW via e-mail: welcome@generationwow.be

8. Beëindiging van deze overeenkomst

Generation WOW heeft het recht om te allen tijde deze overeenkomst zonder kennisgeving en zonder

opgave van reden te beëindigen, zonder dat Generation WOW op enige manier aansprakelijk kan

worden gesteld voor enig gevolg dat daaruit voortvloeit.

9. Wijzigingen

Generation WOW heeft het recht om deze algemene voorwaarden en overeenkomst te allen tijde

eenzijdig te wijzigen. Bij elk nieuw gebruik van de Generation WOW-website is de laatste versie van

toepassing. Je dient deze regelmatig na te kijken.

10. Diverse bepalingen

Falen of vertraging bij uitoefening door jou of ons van enig recht krachtens deze algemene

voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring om van dat recht af te zien. Een

dergelijke faling of vertraging zal geen invloed hebben op andere gebeurtenissen of rechten.

Indien een clausule in deze algemene voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar zou worden of zou

worden verklaard door een bevoegde rechterlijke instantie, dan zal die ongeldigheid of

onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige

andere gehele of gedeeltelijke clausule.

Geen enkele persoon die geen partij is bij deze algemene voorwaarden kan hierdoor rechten

verkrijgen of rechten doen gelden op enige bepaling in deze algemene voorwaarden, zelfs niet als die

persoon afgaat op een dergelijke bepaling of aan een van beide partijen heeft aangegeven in te

stemmen met enige bepaling in deze voorwaarden.

Een gedrukte versie van deze algemene voorwaarden, de privacyverklaring en van iedere onder

elektronische vorm afgeleverde waarschuwing en bericht, zal worden aanvaard in iedere gerechtelijke

of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden, de

privacyverklaring, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en

commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet

uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

Alle overeenkomsten waarop huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst

door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze

algemene voorwaarden, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Generation WOW

exclusief bevoegd.

GENERATION WOW – ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENTEN

1. Algemeen

Je bestelt tickets voor de Generation WOW-evenementen via het platform Eventix en de website

www.generationwow.be (hierna: ‘Generation WOW-website’), eigendom van Generation WOW bv

(hierna: ‘Generation WOW’), met maatschappelijke zetel te Vaderlandstraat 112, 9000 Gent, en met

ondernemingsnummer 0781.379.639.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer je tickets bestelt voor Generation WOW-

evenementen via de Generation WOW-website. Door tickets voor de Generation WOW-evenementen

te bestellen en/of Generation WOW-evenementen bij te wonen, stem je in met deze algemene

voorwaarden en verbind je je ertoe deze algemene voorwaarden na te leven en te aanvaarden wat

betreft het Generation WOW-evenement, de bestellingen en het verkopen van tickets. Ben je

minderjarig, dan dien je deze overeenkomst samen te lezen met je ouder(s) of voogd en hun akkoord

te vragen om deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

2. Informatie over het Generation WOW-evenement

2.1. Wanneer Generation WOW informatie verstrekt in het kader van het betreffende Generation

WOW-evenement, bijvoorbeeld op de Generation WOW-website, op sociale media en/of op

de website(s) van de organisatie van het Generation WOW-evenement, doet Generation

WOW dit zo accuraat mogelijk, maar garandeert zij niet dat deze informatie accuraat, volledig

en nauwkeurig is.

2.2. Het betreffende Generation-evenement, de tickets en andere producten of diensten

betreffende het Generation WOW-evenement kunnen informatie bevatten van derden zoals

sponsors, partners en leveranciers, alsook verwijzingen naar websites, sociale media en

andere producten en diensten van derden. Generation WOW controleert de inhoud van die

websites, sociale media en andere producten en diensten niet en kan ook niet aansprakelijk

of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan. Bovendien impliceert een

verwijzing naar of opname van informatie van derden ook niet dat Generation WOW akkoord

gaat met zulke inhoud.

2.3. Jij dient na te gaan of het Generation WOW-evenement werd geannuleerd en/of de datum en

uur, of locatie van het Generation WOW-evenement werd aangepast. Als een Generation

WOW-evenement wordt geannuleerd of verplaatst, zal Generation WOW redelijkerwijze alles

in het werk stellen om jou daarvan in kennis te stellen. Generation WOW garandeert echter

niet dat je vóór de datum van het evenement verwittigd zal worden.

3. Aankoopvoorwaarden 

3.1. De tickets van het Generation WOW-evenement worden gereserveerd op het ogenblik van

het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de

correcte betaling. De reservatie en desbetreffende ticket(s) worden geannuleerd indien de

betaling niet binnen de aangegeven betalingstermijn is gebeurd, dewelke strikt zal worden

toegepast. De tickets voor het Generation WOW-evenement worden per e-mail verstuurd

naar het adres opgegeven bij het bestellen van het ticket, tenzij jij hierover andere specifieke

wensen hebt en deze wensen uiterlijk bij het afronden van de bestelling van het ticket hebt

aangegeven.

3.2. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op jou.

3.3. Generation WOW behoudt zich het recht voor jouw identiteit te controleren bij het betreden

van het Generation WOW-evenement.

3.4. Voor de aankoop van een ticket voor het Generation WOW-evenement geldt geen

herroepingsrecht of recht van afstand. Een ticket voor het Generation WOW-evenement

wordt in geen geval terugbetaald of omgewisseld, ook niet bij onderbreking, wijziging,

stopzetting, overmacht of afgelasting. Indien Generation WOW, niettegenstaande

onderhavige algemene voorwaarden, om welke reden dan ook tickets voor Generation WOW-

evenementen geheel of gedeeltelijk terugbetaald, zal deze terugbetaling geschieden voor de

ticketprijs exclusief service-, administratie-, verzendings- en/of betalingskosten.

4. Toegangsvoorwaarden 

4.1. Ieder ticket is strikt persoonlijk en mag niet overgedragen worden zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Generation WOW.

4.2. Overeenkomstig de Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot

evenementen, zijn de volgende acties ten stelligste verboden:

(a) de regelmatige doorverkoop van tickets;

(b) de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop en de verstrekking van middelen

die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop;

(c) de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs;

(d) de voorstelling met het oog op occasionele doorverkoop en de verstrekking van middelen

die worden aangewend voor een occasionele doorverkoop indien het gaat om een

doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs;

(e) de doorverkoop voor de start van de oorspronkelijke verkoop;

(f) de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen

oorspronkelijke verkoop is geweest. De voorstelling met het oog op doorverkoop en de

verstrekking van middelen die worden aangewend voor doorverkoop, zijn eveneens

verboden voor de verkoop van een bevoorrecht toegangsbewijs, alsook van een

promotioneel toegangsbewijs, waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest.

Overtredingen van deze wetsbepalingen zijn onderworpen aan strafrechtelijke en

burgerrechtelijke sancties. 

4.3. Jij bent hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door

een overtreding op deze wetsbepalingen met betrekking tot het betreffende ticket.

4.4. Niet-naleving van de bepalingen in deze algemene voorwaarden en/of vertoning van eender

welk roekeloos of onaanvaardbaar gedrag dat als gevolg kan hebben dat er schade,

verwondingen en/of overlast kan ontstaan of dat de openbare veiligheid in het gedrang komt,

kan leiden tot weigering of intrekking van het toegangsrecht tot het Generation WOW-

evenement, zonder mogelijkheid van terugbetaling van jouw ticket.

5. Aansprakelijkheid 

5.1. Generation WOW kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor

diefstal, verlies, beschadiging, namaak, illegale duplicatie of andere oorzaken van

ongeldigheid van een ticket.

5.2. Generation WOW is niet aansprakelijk voor schade of andere gevolgen voortvloeiende uit de

onderbreking, wijziging, stopzetting, afgelasting of enige andere maatregel die Generation

WOW neemt m.b.t. het Generation WOW-evenement of die aan de Generation WOW wordt

opgelegd m.b.t. het Generation WOW-evenement, bijv. omwille van de openbare orde,

terrorisme (-dreiging) of overmacht. Wij kunnen derhalve niet verantwoordelijk, aansprakelijk

of verplicht gehouden worden om een ticket geheel of gedeeltelijk terug te betalen ingeval

van gehele of gedeeltelijke onderbreking, wijziging, stopzetting, afgelasting of andere

maatregel, ook niet indien deze maatregel geldt ten opzichte van individuele personen (bijv.

wegens niet naleven van de leeftijdsvoorwaarde, toegangsvoorwaarde, openbare orde ...).

5.3. Generation WOW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die toe te

schrijven is aan een oorzaak waarop Generation WOW geen controle kan uitoefenen,

inclusief maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden inclusief maar

niet beperkt tot hackers, leveranciers, lokale autoriteiten, rellen, burgerlijke onrust, oorlog,

vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwang

uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen, lock-out, epidemie, brand, ontploffing,

storm, overstroming, extreme weersomstandigheden, aardbeving, natuurrampen, ongevallen,

mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met openbare

nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van internet, elektriciteit en telecommunicatie),

gebrek aan of onmogelijkheid om voldoende bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting

en/of transport en andere vormen van overmacht en acties van derden, ongeacht het feit dat

de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.

5.4. Indien en voor zover Generation WOW op welke grond dan ook aansprakelijk zou worden

gesteld voor enige schade in jouw hoofde, zal deze aansprakelijkheid te allen tijde en

niettegenstaande enig andersluidend beding beperkt zijn tot de rechtstreekse schade. Jij gaat

ermee akkoord dat je desgevallend enkel aanspraak kan maken op een vergoeding voor de

directe schade die je hebt geleden voortvloeiend uit eenzelfde schadeoorzaak. Iedere

indirecte schade of gevolgschade wordt hierbij uitgesloten.

6. Gedragingen op het Generation WOW-evenement

6.1. Het is verboden om drank, voedsel, drugs, plastic flessen, blikken, vuurwerk, wapens of

andere gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar het Generation WOW-evenement. Deze

voorwerpen zal je moeten afgeven bij de ingang van het Generation WOW-evenement.

Wanneer je dit weigert, zal je de toegang tot het Generation WOW-evenement worden

ontzegd, zonder enig recht op terugbetaling.

6.2. Het is verboden de sprekers op het Generation WOW-evenement te filmen of op te nemen

voor enige visuele of auditieve commerciële reproductie zonder de expliciete voorafgaande

toestemming van de sprekers zelf. Wanneer je dit toch doet, zal de toegang tot het

Generation WOW-evenement worden ontzegd, zonder enig recht op terugbetaling.

6.3. Het eten en drinken dat op Generation WOW-evenementen wordt aangeboden, kan in geen

geval aangepast of gewijzigd worden voor of tijdens het Generation WOW-evenement. Onze

menu’s worden op voorhand samengesteld op basis van algemene voedingsregulaties.

Generation WOW staat niet in voor mogelijke allergieën of fysieke schade die berokkend kan

worden door het geserveerde eten en drinken. 

6.4. Goodiebags die op Generation WOW-evenementen worden meegegeven, kunnen op geen

enkele manier, geheel of gedeeltelijk, worden vergoed of terugbetaald.

7. Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Op het bestellen van tickets voor de Generation WOW-evenementen is een privacyverklaring van

toepassing. Je kan deze privacyverklaring hier terugvinden.

8. Diverse bepalingen

Falen of vertraging bij uitoefening door jou of ons van enig recht krachtens deze algemene

voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring om van dat recht af te zien. Een

dergelijke faling of vertraging zal geen invloed hebben op andere gebeurtenissen of rechten.

Indien een clausule in deze algemene voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar zou worden of zou

worden verklaard door een bevoegde rechterlijke instantie, dan zal die ongeldigheid of

onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige

andere gehele of gedeeltelijke clausule.

Geen enkele persoon die geen partij is bij deze algemene voorwaarden kan hierdoor rechten

verkrijgen of rechten doen gelden op enige bepaling in deze algemene voorwaarden, zelfs niet als die

persoon afgaat op een dergelijke bepaling of aan een van beide partijen heeft aangegeven in te

stemmen met enige bepaling in deze voorwaarden.

Een gedrukte versie van deze algemene voorwaarden, de privacyverklaring en van iedere onder

elektronische vorm afgeleverde waarschuwing en bericht, zal worden aanvaard in iedere gerechtelijke

of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden, de

privacyverklaring, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en

commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet

uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

Alle overeenkomsten waarop huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst

door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze

algemene voorwaarden, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Generation WOW

exclusief bevoegd.