PRIVACY POLICY

Inleiding

GENERATION WOW zal de persoonsgegevens die je ons bezorgt, beschermen in elke mogelijke verwerking. GENERATION WOW eerbiedigt de Belgische en Europese wetgeving hieromtrent. Deze korte samenvatting van onze privacyverklaring brengt je in een mum van tijd op de hoogte van de manier waarop GENERATION WOW jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van GENERATION WOW-evenementen. Wil je meer weten? Dan nodigen wij je uit om onze volledige privacyverklaring te lezen, waarin alles in detail wordt uitgelegd.

Welke Persoonsgegevens verzamelen we van jou?

- Identificatiegegevens, zoals jouw naam, voornaam, leeftijd en geslacht

- Contactgegevens, zoals jouw adres, e-mailadres en telefoonnummer

- Professionele gegevens, zoals de naam van uw bedrijf, jouw btw-nummer en jouw voorkeuren

- Betalingsgegevens, zoals jouw betalingswijze

- Gegevens omtrent het gebruik van de GENERATION WOW-ticketingomgeving, zoals jouw IP- adres en cookies

Voor welk doel verzamelen en verwerken we jouw Persoonsgegevens?

We verzamelen jouw persoonsgegevens in de eerste plaats om het mogelijk te maken om tickets te bestellen voor GENERATION WOW-evenementen. Daarnaast verzamelen wij jouw Persoonsgegevens ook voor direct marketing-doeleinden, zoals speciale aanbiedeningen en promoties, indien je je toestemming hiervoor verleent, en om deel uit te maken van het GENERATION WOW-netwerk.

Welke wettelijke basis gebruiken we om jouw Persoonsgegevens te verwerken?

Wij verwerken jouw Persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

- Uitvoering van de overeenkomst, om u de tickets voor GENERATION WOW-evenementen te kunnen bezorgen en om u deel te laten uitmaken van het GENERATION WOW-netwerk;

- Uitdrukkelijke toestemming, om uw contactgegevens rechtstreeks aan partners te kunnen doorgeven;

- Gerechtvaardigd belang, om jou een gepersonaliseerde GENERATION WOW-journey te bieden, om de veiligheid van de GENERATION WOW-ticketomgeving te kunnen garanderen en hiervoor technische verbeteringen te kunnen doorvoeren, alsook om je onze nieuwsbrief te versturen, zodat je op de hoogte blijft van onze evenementen.

Wie heeft toegang tot jouw Persoonsgegevens?

Enkel het team van GENERATION WOW zal toegang hebben tot jouw Persoonsgegevens, tenzij je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geeft.

Hoelang bewaren wij jouw Persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor deze

zijn verzameld:

- Identificatiegegevens: 2 jaar na het laatste contact met GENERATION WOW.

- Contactgegevens: 2 jaar na het laatste contact met GENERATION WOW.

- Professionele gegevens: 2 jaar na het laatste contact met GENERATION WOW.

- Betalingsgegevens: gedurende de bestelsessie.

- Gegevens omtrent jouw gebruik van de GENERATION WOW-ticketingomgeving: afhankelijk van de betrokken cookies Indien je niet wenst dat je Persoonsgegevens gedurende deze bewaartermijnen worden bijgehouden, kan je je recht op verwijdering toepassen.

Wat zijn jouw rechten ?

Voor elke verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je de volgende rechten uitoefenen door een mail te sturen naar welcome@generationwow.be:

- Recht op inzage: je hebt het recht om een kopie op te vragen van jouw Persoonsgegevens die

GENERATION WOW bewaart en verwerkt;

- Recht op rectificatie (aanpassing): je hebt het recht om jouw Persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet correct blijken te zijn;

- Recht op bezwaar van verwerking: je kan GENERATION WOW verzoeken om bijvoorbeeld de marketingcommunicatie stop te zetten op gelijk welk moment;

- Recht intrekken toestemming: je hebt het recht om een eerder verleende toestemming voor verwerking stop te zetten wanneer deze verwerking gebaseerd is op jouw toestemming;

- Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): je hebt het recht om klacht neer te leggen bij de GBA indien je vermoedt dat jouw persoonsgegevens niet correct worden behandeld door GENERATION WOW. Je kan ook de volgende rechten uitoefenen met beperkte toezegging, afhankelijk van de wettelijke grond van verwerking en de wettelijke bewaartermijnen:

- Recht op verwijdering: je mag GENERATION WOW verzoeken om jouw Persoonsgegevens te wissen;

- Recht op beperking van verwerking: je mag vragen om verwerkingen van jouw Persoonsgegevens te beperken;

- Recht op gegevensoverdracht: je hebt het recht om jouw persoonlijke data in een gestructureerd en machineleesbaar formaat, of in een ander standaardformaat op te vragen, zodat het leesbaar is voor een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 1 – ALGEMEEN

Versie 1.1 – 31 mei 2023

1.1 Jouw privacy is heel erg belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) is gemaakt om je te informeren over hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens, zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (hierna ‘’Persoonsgegevens’’) en hoe je controle over deze Persoonsgegevens kunt uitvoeren. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, aangezien deze jouw rechten en plichten ten opzichte van GENERATION WOW (hierna ook: ‘Wij’) bevat. Deze Privacyverklaring kan regelmatig worden herwerkt. In dit geval zullen we je hiervan op de hoogte stellen via de GENERATION WOW-website.

1.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens op de GENERATION WOW-website is GENERATION WOW, een bv naar Belgisch recht, met zetel te 9000 Gent,

Vaderlandstraat 112, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder

ondernemingsnummer 0781.379.636, als aanbieder van de GENERATION WOW-website.

1.3 Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. GENERATION WOW handelt in overeenstemming met:

i. de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming

van persoonsgegevens;

ii. alle (toekomstige) Belgische wetten ter uitvoering van deze Verordening.

1.4 Deze Privacyverklaring, inter alia, is van toepassing op hoe we omgaan met jouw Persoonsgegevens in het kader van GENERATION WOW-evenementen.

1.5 Je bent niet verplicht Persoonsgegevens met ons te delen. Wij kunnen je echter niet de toegang tot de GENERATION WOW-evenementen en -netwerk aanbieden indien je weigert bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen.

1.6 Alle termen met hoofdletter worden in onze Algemene Voorwaarden [LINK] gedefineerd en zijn van toepassing op deze Privacyverklaring.

Artikel 2 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

2.1 Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

Data

Details

Context

Categorie 1

Jouw identificatiegegevens

Informatie betreffende jouw

identiteit, zoals je naam,

voornaam, leeftijd en geslacht.

Door het bestellen van tickets voor GENERATION WOW-evenementen.

Categorie 2

Jouw contactgegevens

Informatie om je te kunnen

contacteren, zoals jouw adres, e-mailadres, telefoonnummer en gsm-nummer.

Door het bestellen van tickets voor GENERATION

WOW-evenementen.

Categorie 3

Jouw professionele gegevens

Informatie over jouw

professionele loopbaan, zoals je huidige jobfunctie.

Door het bestellen van tickets voor GENERATION

WOW-evenementen.

Categorie 4

Jouw betalingsgegevens

Informatie over jouw betaling, zoals de betalingswijze.

Door het bestellen van tickets voor GENERATION

WOW-evenementen.

Categorie 5

Bijkomende gegevens met

betrekking tot onze Diensten en als deel van het GENERATION WOW-netwerk

Eventuele bijkomende gegevens met betrekking tot onze diensten en het GENERATION WOW- netwerk.

Door deel uit te maken van het GENERATION WOW-netwerk en deel te nemen aan onze evenementen.

Categorie 6

Gegevens omtrent het gebruik van de GENERATION WOW- ticketingomgeving

Informatie over jouw gebruik van de GENERATION WOW- ticketingomgeving, zoals jouw IP-adres en cookies.


  • - Door het gebruik van de

GENERATION WOW-ticketingomgeving.

- Door jouw toestemming te verlenen voor het gebruik van niet-essentiële cookies.

Categorie 7

Bijkomende gegevens over de inschrijving voor evenementen

Eventuele bijkomende gegevens met betrekking tot jouw deelname aan evenementen.

Door deel te nemen aan evenementen.

Artikel 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

GENERATION WOW verzamelt en verwerkt jouw Persoonsgegevens in de eerste plaats om het mogelijk te maken dat je tickets bestelt voor de GENERATION WOW-evenementen. Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens eveneens om je op de hoogte te kunnen houden met betrekking tot de activiteiten van GENERATION WOW en acties en promoties. We gebruiken jouw Persoonsgegevens daarom enkel voor de volgende doeleinden:

3.1 Algemene doeleinden

Rechtsgrond

Doeleinde

Categorie 1

Uitvoering van de overeenkomst

Uitdrukkelijke toestemming

Om het mogelijk te maken dat je tickets bestelt voor de GENERATION WOW-evenementen en om je op de hoogte te houden over activiteiten, acties en promoties van GENERATION WOW.

Om onze commerciële partners je te laten

contacteren over voor jou relevante promoties en acties.

Categorie 2

Uitvoering van de overeenkomst

Uitdrukkelijke toestemming

Om het mogelijk te maken dat je tickets bestelt voor de GENERATION WOW-evenementen en je op de hoogte te houden over activiteiten, acties en promoties van GENERATION WOW.

Om onze commerciële partners je te laten

contacteren over voor jou relevante promoties en acties.

Categorie 3

Uitvoering van de overeenkomst

Uitdrukkelijke toestemming

Om het mogelijk te maken dat je tickets bestelt voor de GENERATION WOW-evenementen en je op de hoogte te houden over activiteiten, acties en promoties van GENERATION WOW.

Om onze commerciële partners je te laten

contacteren over voor jou relevante promoties en acties.

Categorie 4

Uitvoering van de overeenkomst

Om het mogelijk te maken dat je tickets bestelt voor de GENERATION WOW-evenementen en je op de hoogte te houden over activiteiten, acties en promoties van GENERATION WOW.

Categorie 5

Uitvoering van de overeenkomst

Om het mogelijk te maken dat je deel uitmaakt van het GENERATION WOW-netwerk.

Categorie 6

Gerechtvaardigd belang

Uitdrukkelijke toestemming (voor cookies)

Voor het behoud van de veiligheid van de

GENERATION WOW-ticketingomgeving en om deze te verbeteren, alsmede voor het creëren van statistieken die gebaseerd zijn op een rechtmatig belang van GENERATION WOW- ticketingomgeving om deze te verbeteren.

Met betrekking tot het gebruik van niet-essentiële cookies, zullen wij jouw data enkel verwerken op basis van jouw toestemming gegeven door middel van de cookie-banner.

Categorie 7

Uitvoering van de overeenkomst

Om het mogelijk te maken dat je deelneemt aan onze evenementen.

3.2 Direct marketing

Jouw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor directe marketingdoeleinden, op grond van het gerechtvaardigd belang van GENERATION WOW en overeenkomstig deze Privacyverklaring.

3.3 Overdracht naar derde partijen

Wij willen je een gepersonaliseerde Generation WOW-journey aanbieden. In die zin zullen wij jou aan jou en aan jouw WOW-factor aangepaste communicatie toesturen of je uit te nodigen voor evenementen waar we je graag bij willen. We kunnen jou ook interessante content van onze partners sturen. Dit laat ons toe jouw Persoonsgegevens niet zomaar door te geven aan onze partners, maar je

gepersonaliseerde aanbiedingen te geven.

3.4 Wettelijke verplichtingen

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij jouw Persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wij zullen in redelijkheid pogen je op voorhand hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 - DUUR VAN DE VERWERKING

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode waartoe wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of voor zo lang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking. Je hebt elk moment de mogelijkheid om je uit te schrijven van onze marketingcommunicatie en nieuwsbrief.

Indien GENERATION WOW niet meer in staat zou zijn jouw Persoonsgegevens bij te houden, zal je verwittigd worden en zal je de optie worden geboden om jouw Persoonsgegevens te downloaden. Indien je je recht op verwijdering niet toepast, zullen jouw Persoonsgegevens voor de volgende perioden bewaard worden:

Artikel 5 - JOUW RECHTEN

Bewaartermijn

Categorie 1

Jouw identificatiegegevens houden we bij zolang je bent ingeschreven om GENERATION WOW-informatie en nieuws te ontvangen en gedurende de daaropvolgende 2 jaar.

Categorie 2

Jouw contactgegevens houden we bij zolang je bent ingeschreven om GENERATION WOW-informatie en nieuws te ontvangen en gedurende de daaropvolgende 2 jaar.

Categorie 3

Jouw professionele gegevens houden we bij zolang je bent ingeschreven om

GENERATION WOW-informatie en nieuws te ontvangen en gedurende de

daaropvolgende 2 jaar.

Categorie 4

Jouw betalingsgegevens houden we bij voor de termijn van de sessie waarmee je je

tickets voor GENERATION WOW-evenementen bestelt.

Categorie 5

Jouw bijkomende gegevens met betrekking tot het deel uitmaken van het GENERATION

WOW-netwerk houden we bij zolang je deel uitmaakt van het GENERATION WOW-

netwerk en gedurende de daarop volgende 2 jaar.

Categorie 6

De gegevens met betrekking tot het gebruik van de GENERATION WOW-website worden

bewaard afhankelijk van de aard van de desbetreffende cookie.

Categorie 7

Jouw bijkomende gegevens met betrekking tot jouw deelname aan evenementen houden we bij zolang je bent ingeschreven bij GENERATION WOW en gedurende de daarop volgende 2 jaar.

5.1 Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw Persoonsgegevens en het gebruik dat wij van jouw Persoonsgegevens maken.

5.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om bepaalde Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken jouw Persoonsgegevens aan te passen. Je kan eveneens verzoeken dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens wordt beperkt, indien je denkt dat jouw Persoonsgegevens onnauwkeurig zijn en je ons hieromtrent vervolgens in kennis stelt. Bijkomend heb je het recht om GENERATION WOW te verzoeken jouw Persoonsgegevens te verwijderen via het e-mailadres welcome@generationwow.be. Wel kan het zijn dat indien je weigert bepaalde Persoonsgegevens mee te delen, of indien je ons vraagt ze te verwijderen, je de GENERATION WOW-evenementen niet meer kunt bijwonen en geen deel meer kunt uitmaken van het GENERATION WOW-netwerk.

5.3 Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens wanneer je ernstige en rechtmatige redenen hebt om dit te doen. Je hebt eveneens het recht van verzet tegen het gebruik van jouw Persoonsgegevens voor indirecte marketingdoeleinden. In dit geval zal geen specifieke motivering worden verzocht.

5.4 Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verwerkingsverantwoordelijken over te dragen.

5.5 Recht van intrekking van de toestemming

Je beschikt over het recht om jouw voorafgaande toestemming voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens in te trekken voor zover deze verwerking is gebaseerd op jouw toestemming.

5.6 Geautomatiseerde beslissingen en profilering

Je hebt het recht ons te verzoeken niet langer het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking of een aanzienlijke invloed op je hebben.

5.7 Uitoefening van uw rechten

Je kan je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met een kopie van de voorkant van jouw identiteitskaart als bijlage (waarbij je alle niet-relevante infomatie onleesbaar kunt maken)

via e-mail: welcome@generationwow.be

of via de post:

GENERATION WOW bv

Vaderlandstraat 112

9000 Gent

5.8 Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische

Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

Fax +32 (0)2 274 48 35,

Email: contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je afkomstig bent uit een andere EU-lidstaat dan België, kan je eveneens een klacht indienen

bij jouw nationale gegevensbeschermingsautoriteit (je kan een lijst van alle

gegevensbeschermingsautoriteiten binnen de EU terugvinden op: https://ec.europa.eu/justice/article-

29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw Persoonsgegevens, kan je een

vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

6.1 Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van jouw Persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Echter, in het geval dat dit wel zou voorvallen en het jouw Persoonsgegevens zou betreffen, zal GENERATION WOW je informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens veilig op onze servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

6.2 In geen geval kan GENERATION WOW dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacyverklaring.